Algemene Voorwaarden


Hieronder tref je onze algemene voorwaarden aan. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van onze website of een bestelling plaatst via het bestelproces op de website. De algemene voorwaarden bevat belangrijke informatie voor jou als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden je verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Baby’s Only: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Best of Only B.V., gevestigd te (6658 AD) Beneden-Leeuwen aan het adres Energieweg 22 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 83361324.
 2. Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Baby’s Only en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 3. Consument: de Klant die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Baby’s Only en de Klant gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Baby’s Only en de Klant, waarvan de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 6. Product/Producten: alle op grond van de Overeenkomst door Baby’s Only aan de Klant geleverde zaken, zoals babykleding, babydekens, knuffels, slabbetjes, muziekdoosjes, MaxiCosi kappen en boxzakken.
 7. Website: de website van Baby’s Only, te raadplegen via www.babysonly.nl, www.babysonly.eu, www.babysonly.de of www.babysonly.fr en alle bijbehorende subdomeinen.
 8. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden die zijn gepubliceerd op de Website.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Baby’s Only zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of actievoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing.
 4. Als een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging een nieuwe bepaling vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 5. Het kan voorkomen dat Baby’s Only niet altijd strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt. Dit betekent niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat Baby’s Only het recht verliest om in andere gevallen de strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Prijzen en informatie

 1. Een aanbod op de Website vervalt als een Product waarop het aanbod betrekking heeft, in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Alle op de Website en in andere van Baby’s Only afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij op de Website anders vermeld.
 3. Als er sprake is van een grensoverschrijdende levering van een Product, dan zal Baby’s Only conform de van toepassing zijnde (internationale) wet- en regelgeving al dan niet btw en andere heffingen van overheidswege in rekening brengen.
 4. De verzendkosten komen voor rekening van de Klant, tenzij op de Website anders staat aangegeven. De hoogte van de kosten zullen in het bestelproces worden weergegeven.
 5. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Baby’s Only kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Baby’s Only afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 6. Baby’s Only kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Baby’s Only op de Website en het voldoen aan de daarbij door Baby’s Only gestelde voorwaarden.
 2. Zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen, ontvangt de Klant langs elektronische weg een bevestiging hiervan.
 3. Als blijkt dat door de Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Baby’s Only het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 4. Baby’s Only kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Als Baby’s Only op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling, te verbinden. 

Artikel 5. Registratie

 1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan de Klant zich registreren via het registratieformulier op de Website.
 2. Tijdens de registratieprocedure kiest de Klant een wachtwoord waarmee hij na registratie samen met zijn e-mailadres kan inloggen op de Website. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
 3. De Klant dient zijn inloggegevens, zijn e-mailadres en wachtwoord, strikt geheim te houden. Baby’s Only is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van de Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
 4. Als de Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Baby’s Only daarvan in kennis te stellen, zodat Baby’s Only gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst

 1. Baby’s Only is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 2. Zodra de bestelling door Baby’s Only is ontvangen, stuurt Baby’s Only de Producten zo spoedig mogelijk toe.
 3. Baby’s Only is gerechtigd om een bestelling met meerdere Producten in delen te leveren en de geleverde gedeeltes afzonderlijk te factureren.
 4. Is voor de levering van de Producten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn moet de Klant Baby’s Only eerst schriftelijk in gebreke stellen voordat Baby’s Only in verzuim is. Dit betekent dat de Klant Baby’s Only een redelijke termijn – minimaal 14 dagen – moet geven om alsnog aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.
 5. Levering van Producten geschiedt door Baby’s Only: Ex Works (volgens de Incoterms 2020), tenzij de Klant een Consument is. Als de Klant een Consument is, geschiedt de levering van Producten door Baby’s Only: Deliverd At Place (volgens de Incoterms 2020).
 6. De Klant is verplicht om Producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Als de Klant dit nalaat, dan is Baby’s Only gerechtigd om de Producten op te slaan voor risico van de Klant. De daarmee gepaard gaande kosten – zoals transport- en opslagkosten – komen voor rekening van de Klant.
 7. Baby’s Only is gerechtigd een soortgelijke Product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde Product, als het bestelde Product niet meer leverbaar is. De Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het Product kosteloos te retourneren.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde Producten blijven eigendom van Baby’s Only totdat alle vorderingen die Baby’s Only op de Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente), volledig zijn betaald.
 2. De Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de Producten te verkopen, af te leveren, te verpanden of enig ander recht daarop te verlenen aan derden. Een uitzondering hierop is dat de Klant dit wel mag als dit in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening gebeurt, tenzij er een verzoek tot verlening van (voorlopige) surseance door de Klant is ingediend, een verzoek tot faillietverklaring ten behoeve van de Klant is ingediend of de Klant in staat van faillissement is verklaard.
 3. Baby’s Only is gerechtigd de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de Klant aanwezig zijn, terug te nemen als de Klant niet voor tijdige of niet volledige betaling van de facturen zorgdraagt dan wel in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.
 4. De Klant zal Baby’s Only te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar Producten ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Baby’s Only.

Artikel 8. Herroepingsrecht

 1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant die een Consument is. Uitsluitend de Consument kan dan ook gebruik maken van het herroepingsrecht.
 2. De Consument heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Baby’s Only binnen 30 dagen, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
 3. De termijn van 30 dagen zoals vermeld in lid 2 van dit artikel gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:
  a. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen;
  b. als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c. bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste Product heeft ontvangen.
 4. Binnen de in lid 2 van dit artikel bedoelde herroepingstermijn moet de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Consument zal de verpakking slechts openen en het Product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat de Consument in een fysieke winkel zou kunnen doen.
 5. Als de Consument in strijd met lid 4 van dit artikel omgaat met het Product of het Product op andere wijze beschadigt, dan is de Consument aansprakelijk voor de waardevermindering die daaruit voortvloeit.
 6. De Consument kan de Overeenkomst binnen de in lid 2 van dit artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Baby’s Only of op andere ondubbelzinnige schriftelijke wijze aan Baby’s Only kenbaar te maken dat hij van de aankoop afziet. Na ontbinding stuurt de Consument het Product zo spoedig mogelijk – maar in ieder geval binnen 30 nadat de Consument het Product heeft ontvangen – naar Baby’s Only terug.
 7. De kosten die gepaard gaan met het retourneren van producten zijn voor rekening van de Consument, tenzij op de Website anders wordt aangegeven.
 8. Producten kunnen worden geretourneerd naar:
  Baby’s Only (Best of Only B.V.)
  Energieweg 22
  6658 AD  Beneden-Leeuwen
 9. Reeds door de Consument (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk worden terugbetaald aan de Consument op dezelfde wijze als dat de Consument de bestelling heeft betaald. Als er sprake is van waardevermindering zoals bedoeld in lid 5 van dit artikel, is Baby’s Only gerechtigd om de waardevermindering met de reeds door de Klant betaalde bedragen te verrekenen, waardoor de Klant een lager bedrag terugbetaald krijgt.
 10. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Artikel 9. Betaling

 1. De Klant dient betalingen aan Baby’s Only volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Baby’s Only is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
 2. In geval van betaling na levering kent de Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
 3. Als de Klant niet tijdig en/of niet volledig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan is de Klant in verzuim. De Klant moet in dat geval de wettelijke rente en incassokosten aan Baby’s Only voldoen. Daarnaast komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Baby’s Only moet maken voor de incasso van wat de Klant ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van de Klant.
 4. Als de Klant een Consument is en de Consument niet tijdig en/of niet volledig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, stelt Baby’s Only de Consument nogmaals in de gelegenheid om binnen een termijn van 14 dagen aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen (ingebrekestelling). Voldoet de Consument het verschuldigde bedrag opnieuw niet, dan is de Consument wettelijke rente en incassokosten aan Baby’s Only verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Baby’s Only moet maken voor de incasso van wat de Consument ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van de Consument.
 5. Baby’s Only heeft het recht om de betalingen die de Klant aan Baby’s Only voldoet eerst in mindering te brengen op de kosten, vervolgens in mindering te brengen op de opgebouwde rente en tenslotte in mindering te brengen op de hoofdsom en de lopende rente.
 6. Baby’s Only is gerechtigd om de levering van Producten op te schorten als de Klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.
 7. De Klant is verplicht om bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk omschreven bij Baby’s Only te melden. Als de Klant binnen 7 dagen na factuurdatum geen bezwaren kenbaar heeft gemaakt, dan wordt de factuur geacht akkoord te zijn. Bezwaren tegen een factuur schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

Artikel 10. Conformiteit

 1. Baby’s Only staat er uitsluitend voor in dat Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande Nederlandse wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Voor geschiktheid voor de door de Klant vooropgestelde doeleinden verstrekt Baby’s Only geen garantie en is Baby’s Only niet aansprakelijk, tenzij Baby’s Only de geschiktheid voor een bepaald doel uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd. De Klant is verplicht de geschiktheid van het Product voor zijn specifieke doeleinden zelf te onderzoeken. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade die mocht ontstaan bij of als gevolg van het gebruik van het Product wordt uitgesloten.

Artikel 11. Klachtenprocedure

 1. Als de Klant een klacht heeft over een Product en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Baby’s Only, dan kan hij bij Baby’s Only telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. De contactgegevens staan onder aan de Algemene Voorwaarden vermeld. Iedere klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat Baby’s Only in staat is adequaat te reageren.
 2. Baby’s Only geeft de Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand, na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, zal Baby’s Only binnen 1 maand, na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht.
 3. De Klant die een Consument is kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://ec.europa.eu/odr/.
 4. Als de Klant een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting(en) niet op. 3. Als Baby’s Only oordeelt dat de Klant een klacht terecht heeft ingediend, dan zal Baby’s Only – een en ander ter keuze van Baby’s Only – zorgen voor een passende oplossing.
 5. Als Baby’s Only oordeelt dat de Klant een klacht onterecht heeft ingediend, dan komen de kosten daardoor ontstaan – daaronder begrepen de onderzoekskosten – aan de zijde van Baby’s Only voor rekening van de Klant.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

 1. Baby’s Only heeft – naast haar wettelijke bevoegdheden tot ontbinding en opschorting – het recht om met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden en/of de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, als een van de volgende gebeurtenissen intreedt:
  a. de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  b. Baby’s Only na het sluiten van de Overeenkomst informatie ter kennis is gekomen die goede gronden geven om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen;
  c. de Klant overlijdt;
  d. een verzoek tot verlening van (voorlopige) surseance door de Klant is ingediend;
  e. de Klant in staat van faillissement is verklaard of een verzoek tot faillietverklaring is ingediend;
  f. ten laste van de Klant beslag is gelegd;
  g. een tot ontbinding en/of liquidatie van de Klant strekkend besluit tot stand is gekomen;
  h. de Klant onder curatele of onder bewind is gesteld;
  i. de Klant anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot zijn vermogen of delen daarvan verliest. De Klant is verplicht om Baby’s Only onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van een in sub d tot en met i bedoelde gebeurtenis.
 2. Als Baby’s Only gebruik maakt van haar ontbindings- of opschortingsbevoegdheid, dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en geleden schade voor rekening van de Klant en zijn alle vorderingen van Baby’s Only direct opeisbaar.
 3. De Klant doet afstand van alle rechten op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst of gehele of gedeeltelijke opschorting van zijn (betalings)verplichtingen, tenzij de Klant een Consument is.

Artikel 13. Website

Baby’s Only stelt alles in het werk om de Website goed te laten functioneren en voortdurend toegankelijk te houden. Baby’s Only kan dit alleen niet garanderen. Baby’s Only rekent op begrip van de Klant tijdens mogelijke storingen op of onderhoud van de Website. De Klant kan Baby’s Only in ieder geval niet aansprakelijk stellen voor de schade die de Klant lijdt wegens het feit dat de Website van Baby’s Only niet toegankelijk is.

Artikel 14. Persoonsgegevens

Baby’s Only verwerkt de persoonsgegevens van de Klant conform haar privacyverklaring. Deze is te vinden op de Website.

Artikel 15. Overmacht

 1. Baby’s Only is niet gehouden tot het nakomen van een verplichting tegenover de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan – naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Baby’s Only geen invloed kan uitoefenen en waardoor Baby’s Only niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zoals pandemieën, epidemieën, wanprestatie door (toe)leveranciers, overheidsmaatregelen die de nakoming belemmeren, gevaar voor de volksgezondheid, storingen van publieke infrastructuur, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlog, terroristische aanslagen, binnenlandse onrust of natuurrampen.
 3. Baby’s Only kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan zijn Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
 4. Als Baby’s Only ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Baby’s Only gerechtigd om het reeds nagekomen dan wel na te komen gedeelte te factureren. De Klant is verplicht om deze factuur te voldoen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. Levering van de Producten ontslaat Baby’s Only van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de Klant ten tijde van de levering al had ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.
 2. Baby’s Only kan geen invloed uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van de geleverde Producten door de Klant. De Klant is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Producten.
 3. Baby’s Only is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Baby’s Only is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Baby’s Only is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:
  a. het niet naleven van de gebruiksaanwijzing en/of (overige) handleidingen van een Product;
  b. het niet naleven of opvolgen van instructies van Baby’s Only met betrekking tot een Product;
  c. reparatie aan of onderhoud van een Product door een ander dan Baby’s Only;
  d. onjuist onderhoud van een Product;
  e. ondeskundig of onzorgvuldig gebruik van een Product;
  f. slijtage door normaal gebruik van een Product;
  g. plaatsing, aanpassing en/of verwerking van een Product door een ander dan Baby’s Only;
  h. een Product te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het Product is bedoeld.
 5. Baby’s Only is tegenover de Klant nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Baby’s Only kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan:
  a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
  b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Baby’s Only aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
  c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, mits de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Baby’s Only meldt.
 8. De aansprakelijkheid van Baby’s Only is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Baby’s Only in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Als om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag inclusief btw dat gefactureerd is voor de Overeenkomst, althans voor dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 9. Elke aansprakelijkheid van Baby’s Only vervalt door verloop van 6 maanden vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst door levering, ontbinden dan wel andere wijze is geëindigd.
 10. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Baby’s Only gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Baby’s Only.

Artikel 17. Vrijwaringen

De Klant vrijwaart Baby’s Only voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Baby’s Only en de Klant bestaande rechtsbetrekking.

Artikel 18. Slotbepalingen

 1. Als deze Algemene Voorwaarden in een andere taal zijn opgemaakt, prevaleert de Nederlandse versie in geval van een onduidelijkheid, onvolkomenheid of tegenstrijdigheid in/door de vertaling.
 2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, ook als aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of de Klant aldaar woonplaats heeft.
 3. In geval van een strijdigheid tussen een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden en een bepaling uit het Weens Koopverdrag (UN Convention for the International Sale of Goods oftewel CISG), prevaleren de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden.
 4. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Baby’s Only gevestigd is.
 5. De voertaal bij een eventuele gerechtelijke procedure is de Nederlandse taal.
 6. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust via de onderstaande contactgegevens contact met ons op.

Baby’s Only (Best of Only B.V.)
Energieweg 22 6658 AD Beneden-Leeuwen

Telefoon: +31 (0)487 – 215 099
E-mail: customerservice@babysonly.nl
KvK-nummer: 83361324
Btw-nummer: NL862844526B01