https://www.babysonly.nl/info/actievoorwaarden/_495____NL
  Verberg prijzen   Verberg prijzen
Zoek een artikel...

Actievoorwaarden

Winactie Negenmaandenbeurs 2018 - Fotoshoot bij Baby’s Only week 9-2018.

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Actievoorwaarden winacties’) zijn van toepassing op winacties op de website van www.babysonly.nl. Door deelname aan de betreffende winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Actievoorwaarden winacties. Daarnaast worden per winactie specifieke voorwaarden van toepassing verklaard.

1 – De winactie loopt van woensdag 21 tot en met zaterdag 24 februari 2018 tijdens en alleen op de Negenmaandenbeurs. Door middel van het indienen van de correct ingevulde actiekaart is deelname geldig. De actiekaart is enkel beschikbaar op de Negenmaandenbeurs.  

2 – De winactie betreft een fotoshoot voor een kind plus een ouder. De leeftijd van het kind is tussen de 0 en 12 maanden.

3 – Als de winnaar nog zwanger is in week 9 van 2018, dan zal zij worden uitgenodigd voor de eerstvolgende fotoshoot in 2018 bij Baby’s Only.

4 – De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie. Baby’s Only kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

5 – De winnaar kan per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer.

6 – Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

7 – De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Baby’s Only gerechtigd een andere winnaar te trekken.

8 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie. Baby’s Only mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand ten behoeve van de nieuwsbrief en andere marketingdoeleinden. De persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt ten behoeve van hun marketingdoeleinden.

9 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Baby’s Only gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie.

10 – Baby’s Only is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Actievoorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

11 – Baby’s Only is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Baby’s Only daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door Baby’s Only op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

12 – Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Actievoorwaarden winactie aan.

13 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u gebruik maken van het contactformulier. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. Baby’s Only zal zo spoedig mogelijk reageren.

Sitemap | Algemene Voorwaarden | Cookies | PrivacyCopyright © 2019 Babys Only